Algemene voorwaarden Custom Logo

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Custom Logo zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Custom Logo zijn vrijblijvend en Custom Logo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Custom Logo. Custom Logo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de bestelling te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3 Indien meer dan 30 dagen niet is gecorrespondeerd met CustomLogo dan kan de overeenkomst worden ontbonden. Terugbetaling is dan niet meer mogelijk.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en andere eventuele belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per bank of via PayPall. Bij betaling per bank of PayPall geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening of PayPall account van Custom Logo.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Custom Logo gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, danwel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De eventueel door Custom Logo opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

Artikel 5. Juistheid van gegevens
5.1 De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Custom Logo en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Custom Logo noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van Custom Logo is opgeslagen en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van Custom Logo aangeboden informatie.

Artikel 6. Auteursrecht & Intellectueel eigendom
6.1 U dient alle intellectuele en Industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Custom Logo geleverde teksten, diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Custom Logo garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3 Het auteursrecht van alle door Custom Logo ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Custom Logo tot beide partijen aan hun verplichtingen zoals in de overeenkomst bepaald hebben voldaan. Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan krijgt de opdrachtgever alle rechten op de ontwerpen. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Custom Logo worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Custom Logo daarvan zo spoedig mogelijk, nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen.

Artikel 8. Gebruik en licentie
8.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:
– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.
– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Alle rechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. Custom Logo behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in het portfolio.

Artikel 9. Tevredenheidsgarantie
9.1 Wij werken compleet volgens de ontwerpbeschrijving ingevuld door u zelve. 100% Tevredenheidsgarantie geeft u het recht op 1 compleet nieuw logo concept voorstel dit moet aangevraagd worden binnen 72 uur na ontvangst van uw Logo. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het mailaders dat u opgeeft mails kan ontvangen van Custom Logo. Gratis revisies geeft u recht op 4 revisies op het professional weblogo en 6 revisies op het business logo en het mascotte logo.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Custom Logo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Custom Logo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Custom Logo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Custom Logo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift. zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Custom Logo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar op deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Indien u vragen heeft over onze gebruiksvoorwaarden, dan kunt u een e-mail sturen naar info@customlogo.nl